Вхід Реєстрація

Освітні програми, що реалізуються в закладі

22.01.2018

 

 

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма має містити:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об'єднавшись) на основі стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.

Пояснювальна записка

       

Ліцей «Голосіївський» № 241 міста Києва (далі – Ліцей) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання.

В Ліцеї 47 класів, 1560 учнів.

         Ліцей працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Навчально-виховний процес у Ліцеї здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІV,   Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778), на виконання Постанови Кабінету Міністрів України

від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (5-9 класи; постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392), Державного стандарту початкової загальної освіти (1-4 класи; постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (10-11 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004  № 24), Концепції профільного навчання у старшій школі(наказ МОН від 11.09.2009 № 854) та Державних  санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63).

Освітня програма для учнів 1-х класів Ліцею на 2018-2019 навчальний рік розроблена відповідно до Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (автор САВЧЕНКО О.Я.), розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти.

Освітні програми для учнів 2-4-х класів Ліцею складено на основі типової освітньої програми початкової школи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407, розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Освітні програми для загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) Ліцею на 2019-2020 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018р.

Освітня програма для учнів 10-х класів Ліцею на 2019-2020 навчальний рік ІІІ ступеня (профільної середньої освіти) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №408 від 20.04.2018р.

Освітня програма для учнів 11-х класів Ліцею на 2019-2020 навчальний рік ІІІ ступеня (профільної середньої освіти) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №406 від 20.04.2018р.
      Робочий навчальний план Ліцею складено відповідно до листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 13.06.2019 № 063-4227 «Про структуру 2019-2020 навчального року».
        Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.
         Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).

Структура навчального року

Структура навчального року визначена відповідно до листа Департаменту освіти і науки № 063-4227 від 13.06.2019 року «Про структуру 2019-2020 навчального року».  Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019- 2020 навчальний рік розпочинається 02 вересня святом - День знань.

 Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
         перший семестр   –   з 02 вересня по 24 грудня 2019 року;
         осінні канікули:     –  з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року;
         зимові канікули:    –  з 25 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;
         другий семестр      –  з 13 січня по 29 травня 2020 року;
         весняні канікули:   –  з 23 березня по 29 березня 2020 року. 
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 січня 2018 року № 1369,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за  № 8/32979  учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.
Навчальні екскурсії та навчальна практика буде проводитися протягом навчального року  відповідно до рішення педагогічної та ради Ліцею від   14.06.2019  № 6.

Освітня програма початкової освіти (далі Освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.    /upload/Освітня програма 1-2 клас.pdf

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407. /upload/Освітня програма 3-4.pdf

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», сформована на основі Типової освітньої програми затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405. /upload/Навч план 5-9 кл.pdf

Освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта 11 клас) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», закладу базової середньої освіти, сформована на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406.  /upload/Навч план 10-11 кл.pdf

Навчальний план 1-4 класи  /upload/Навчальний план 1-4.pdf

          5-11 класи     -          /upload/навч план 2019-2020.xls

 

 

 

 

 

Навчальні програми для початкової школи

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

  Навчальні програми 5-9 класів 

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

  Навчальні програми для 10-11 класів

 https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv