Вхід Реєстрація

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку (2020 р.)

0

Прийнято на загальних зборах трудового колективу ліцею "Голосіївський"  № 241 міста Києва (протокол № 1 від 29.08.2019р., наказ по ліцею від 29.08.2019р. № 326).

Правила внутрішнього розпорядку працівників

ліцею «Голосіївський» № 241міста Києва

 

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. Дійсні правила розроблені на основі Кодексу Законів про Працю України, Законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад», Статуту ліцею.

1.2. У ліцеї трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників ліцею, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок у навчальному закладі.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор ліцею у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. Ці правила приймаються зборами трудового колективу, поширюються на всіх працівників ліцею. Доводяться до відома працівників під розписку та вивішуються в ліцеї на видному місці.

 

ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1. Громадяни вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

2.2. При прийнятті на роботу працівник повинен трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;

заява;

лист обліку кадрів;

автобіографія;

диплом або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

свідоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);

ідентифікаційний код;

паспорт;

медична книжка, оформлена у встановленому порядку.

Копії наданих документів завіряються директором школи і  залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються директором і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу до ліцею, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи з дітьми.

2.3. Працівники ліцею можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.4. Прийняття на роботу педагогічних працівників та інших працівників ліцею (передбачених штатним розписом) оформляється наказом директора, який оголошується працівнику під розписку.

При прийнятті на роботу може встановлюватися строк дії договору. Адміністрація ліцею має право розірвати договір після його закінчення. Переведення працівника на іншу роботу може здійснюватися тільки за його письмовою згодою. У випадках виробничої необхідності адміністрація ліцею може перевести техпрацівника, за його згодою, з однієї ділянки роботи на іншу, із збереженням тарифної ставки та встановлених обсягів роботи.

2.5. На осіб, що працювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки зберігаються як документи суворої звітності.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора ліцею.

2.6. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний:

 • роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку (під розписку) та колективним договором;
 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

2.7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

2.8. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації ліцею допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації та працівників у випадках ліквідації навчального закладу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

Перед звільненням працівник зобов’язаний оформити обхідний лист, а матеріально-відповідальна особа – передати матеріальні цінності через централізовану бухгалтерію управління освіти.

2.9. Припинення трудового договору з педагогічним працівником оформляється наказом директора, який оголошується працівнику під розписку.

2.10. Директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи. Жодна заборгованість перед ліцеєм не може бути підставою для затримання розрахунку з працівником у день звільнення. Незаконним є також зобов’язання знайти собі заміну, покладене на працівника.

 

ІІІ. Основні правила та обов’язки працівників

3.1. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування додатковою відпусткою, передбаченою законодавством;
 • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

3.2. Працівники ліцею зобов’язані:

 • працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту ліцею і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці, встановленої тривалості робочого часу, своєчасно виконувати накази та розпорядження адміністрації;
 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • берегти приміщення ліцею, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна ліцею;
 • нести персональну відповідальність за життя і здоров’я учнів під час освітнього процесу;
 • про випадки травматизму негайно повідомляти адміністрацію;
 • проходити медичний огляд у встановлені терміни, відповідно до чинного законодавства.

3.3. Педагогічні працівники ліцею повинні:

 • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до довкілля;
 • готувати до свідомого життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;
 • заздалегідь попередити адміністрацію ліцею про неможливість прийти на свої уроки;
 • з’явившись на роботу, ознайомитися з розпорядженнями та оголошеннями, які розміщені в учительській;
 • перевіряти санітарний стан приміщення, при виявленні недоліків організовувати їх ліквідацію та чергування учнів з метою дотримання санітарно-гігієнічного режиму в кабінеті;
 • організовувати щоденне прибирання кабінетів, генеральне прибирання закріплених ділянок в приміщеннях та на території ліцею – ІІІ п’ятниця кожного місяця.

3.4. Коло обов’язків (робіт), що виконує кожен працівник ліцею, визначається посадовими інструкціями.

3.5. Заступник директора з господарської роботи, за погодженням з директором, визначає обсяг та характер діяльності технічного персоналу з урахуванням обсягу робіт під час робочого дня. Здійснює щоденно розстановку персоналу з метою забезпечення діяльності ліцею.

3.6. Кожен учитель, прибувши на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями та об’явами, що їх розміщує на дошці об’яв адміністрація ліцею або ПК. Кожен учитель з’являється в навчальний кабінет  не пізніше, як за 20 хв до початку свого уроку, відчиняє кабінет і зустрічає учнів. Учителі початкової школи зустрічають учнів у кабінеті зранку з 8.10 год.

 1. У випадку неявки (із дзвінком) учителя до початку уроку він вважається таким, що запізнюється. Про причини запізнення чи відсутності на уроках він надає пояснювальний документ черговому адміністратору.
 2. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів і класу до уроку, санітарний стан приміщення.
 3. Урок починається і закінчується тільки із дзвінком. Запізнюватись вчителю на урок і затримувати учнів на перервах забороняється.
 4. Під час перерви, вчителі знаходяться в приміщенні кабінету, де буде проводитися наступний урок (за винятком чергових учителів)
 5. Персональна відповідальність за оформлення та збереження класних журналів під час уроків покладається на педагогічних працівників відповідно до розкладу.
 6. Учителі беруть класні журнали в учительській і повертають туди його самі, не передаючи учням і не залишаючи його в класі. Після закінчення уроків класний журнал здається в учительську для зберігання.
 7. Після дзвінка з уроку вчитель оповіщає учням про закінчення уроку і дає дозвіл на вихід із класу (кабінету). Учитель виходить з класу останнім, організувавши роботу чергових на виконання санітарно-гігієнічного режиму.
 8. Кабінет прибирають чергові, вчитель присутній під час прибирання. Після закінчення прибирання вчитель закриває кабінет і здає ключ на вахту для зберігання.
 9. Ключі від всіх навчальних кабінетів та класні  журнали повинні зберігатися на вахті у відведеному для цього місця.
 10. Закріплення  робочих місць за учнями проводиться в класі класним керівником, а в кабінетах за необхідності – відповідним вчителем.
 11. При опитуванні учня на оцінку вчитель повинен виставити оцінку щоденник в учня, класний та електронний журнал.
 12. Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель оголошує її учню, мотивує її і виставляє  в класний журнал і в щоденник учня.
 13. Учитель особисто відмічає в класному журналі учнів, які відсутні.
 14. Домашнє завдання вчитель задає учням до дзвінка, записує його на класній дошці, дає необхідні пояснення і слідкує за записом його в щоденники.
 15. Зміст кожного уроку і домашні завдання учнів записуються в класному журналі в день проведення уроку.
 16. Класні керівники зобов’язані  слідкувати за відвідуванням учнів класу, виявляти причину  відсутності і забезпечувати передачу відсутнім чергових домашніх завдань.
 17. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями ліцею і щоденно робити про це відповідну відмітку у класному журналі на основі власних спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями-предметниками.
 18. При виявленні відсутніх, класні керівники повинні вжити заходи по з’ясуванню причин пропуску уроків.
 19. На початку тижня класний керівник перевіряє щоденники учнів.
 20. Під час перерви вчитель знаходиться разом з дітьми, організовуючи їх відпочинок.
 21. Всі переміщення дітей 1-4 класів по школі (на уроки фізкультури, хореографії, англійської мови та ін.) проводяться тільки разом з учителем, що буде проводити наступний урок.
 22. Виклики батьків до ліцею проводяться лише в позаурочний час, бесіди з батьками під  час уроку або на перервах не допускаються. Вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергових сторожів про час запланованих зустрічей з батьками
 23. Учителі несуть повну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, позакласних та позашкільних заходів, що їх організує ліцей. Про всі випадки нещасних випадків чи травматизму учнів учитель негайно повідомляє черговому адміністратору.
 24. Учитель, що не має можливості вийти на свої уроки з поважних причин, зобов’язаний своєчасно повідомити про це навчальну частину ліцею.
 25. Учитель зобов’язаний  на вимогу чергового адміністратора вийти на заміну уроків відсутнього колеги.
 26. При проведенні замін уроків відсутніх учителів у класному журналі після запису змісту уроків і домашнього завдання пишеться слово „заміна”,  розбірливо прізвище  вчителя, який проводив заміну, і його підпис. При відсутності такого запису оплата заміни не проводиться.
 27. Учителям забороняється під час уроків телефонувати і відправляти повідомлення батькам без нагальної потреби.

 

IV. Основні обов’язки адміністрації ліцею

4.1. Адміністрація ліцею зобов’язана:

 • Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в школі.
 • Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.
 • забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників ліцею відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
 • визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
 • удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямованих на поліпшення роботи ліцею;
 • організовувати курсову перепідготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію,  правове і професійне навчання як у ліцею, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;
 • доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
 • видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам ліцею відповідно графіка відпусток;
 • забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;
 • дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;
 • додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників ліцею, учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;
 • організувати харчування учнів та працівників ліцею;
 • своєчасно подавати  органам державної виконавчої влади встановлену статистичну та аналітичну звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан ліцею;
 • забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу, працівників ліцею, учнів.

V. Робочий час та його використання

5.1.   Робочий час вчителів – час, призначений для здійснення освітнього процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими планами виховної та методичної роботи.

5.2.     Відповідно до статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту” педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності – час, призначений для здійснення освітнього процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів тощо.

5.3.   Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. №102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу VI, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.

5.4.    Для всіх працівників встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями для вчителів. Тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіка змінності, які затверджує директор ліцею за погодженням з профспілковим комітетом та додержанням тривалості робочого тижня.

У межах робочого дня педагогічні працівники ліцею повинні виконувати всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, робочого навчального та річного плану навчального закладу.

            Структура навчального року встановлюється Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Режим роботи встановлюється ліцеєм в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, затвердженим районним управлінням освіти.

            Час початку і закінчення роботи педагогічних працівників встановлюється розкладом навчальних занять, який складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. Педагогічний працівник повинен з'явитися не пізніше ніж за 20 хвилин до початку свого першого уроку. У випадках неявки педагога за 20 хвилин до початку робочого часу, він вважається таким, що запізнився. Про причини відсутності або запізнення педагог подає адміністрації ліцею відповідний документ або пояснювальну записку.

            Адміністрація ліцею встановлює навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік до початку щорічної відпустки з урахуванням наслідків і результативності роботи та виробничої необхідності. Неповне навчальне навантаження встановлюється за письмовою згодою працівника.

            Розклад навчальних, позакласних, індивідуальних занять затверджується директором ліцею. У розкладі навчальних занять при п'ятиденному робочому тижні педагогічним працівникам, які мають педагогічне навантаження в розмірі ставки і вище, додатковий день для методичної роботи може не надаватися.

Час початку роботи:

- чергового вчителя – о 08.00

- чергового адміністратора – о 07.45

-  вчителів ліцею – о 08.00 або не менше ніж за 20 хвилин до початку уроку.

Регламент проведення уроків та перерв:

Для учнів 5-11-х класів тривалість уроків 45 хв:

 

Тривалість уроку

Перерви

1-й урок

08.30-09.15

09.15-09.25

2-й урок

09.25-10.10

10.10-10.20

3-й урок

10.20-11.05

11.05-11.20

4-й урок

11.20-12.05

12.05-12.35

5-й урок

12.35-13.20

13.20-13.30

6-й урок

13.30-14.15

14.15-14.25

7-й урок

14.25-15.10

15.10-15.20

8-й урок

15.20-16.05

 

Для учнів 1-х класів тривалість уроків 35 хв:

 

Тривалість уроку

Перерви

1-й урок

08.30-09.05

09.05-09.25

2-й урок

09.25-10.00

10.00-10.20

3-й урок

10.20-10.55

10.55-11.20

4-й урок

11.20-11.55

11.55-12.35

5-й урок

12.35-13.10

 

Для учнів 2-4-х класів тривалість уроків 40 хв:

 

Тривалість уроку

Перерви

1-й урок

08.30-09.10

09.10-09.25

2-й урок

09.25-10.05

10.05-10.20

3-й урок

10.20-11.00

11.00-11.20

4-й урок

11.20-12.00

12.00-12.35

5-й урок

12.35-13.15

13.15-13.30

6-й урок

13.30-14.10

 

Кожен урок починається і закінчується дзвоником.

Роботу керівників, секцій та інших видів позаурочної діяльності проводити за розкладом, протягом від 45 хвилин до 1,5 годин (згідно окремого плану позакласної роботи).

Різні збори та засідання (педагогічної ради, батьківські збори, засідання шкільних органів самоврядування) проводяться за календарним планом, затверджуваним директором у встановлені дні та години.

Розклад уроків, виховної роботи, позакласних занять, робота гуртків повинні бути вивішені на інформаційному стенді.

Встановити такий графік чергування адміністрації школи:

Понеділок

з 07.47 до 18.45

Василенко О.В.

Вівторок

з 07.47 до 18.45

Стельмах Т.Ю.

Середа

з 07.47 до 18.45

Саінчук І.М., Шульга Н.В.

Четвер

з 07.47 до 18.45

Михайленко І.О.

П’ятниця

з 07.47 до 18.45

Саковська Н.А.

            Технічний персонал ліцею працює в режимі 40-годинного робочого тижня.

5.5. При відсутності вчителя або іншого працівника ліцею адміністрація зобов'язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим вчителем чи працівником.

5.6. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні та святкові дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за наказом управління освіти або директора ліцею з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідні та святкові дні оплачується відповідно до чинного законодавства. Ця робота може компенсуватися за погодженням сторін надання іншого дня відпочинку .

5.7. Директор ліцею залучає педагогічних працівників до чергування в навчальному закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор ліцею за погодженням з педагогічним колективом та профспілковим комітетом.

            Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок та матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та святкові дні без їх згоди.

5.8. Під час канікул, що не збігаються з щорічною основною відпусткою, директор ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи у межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.9.  Робота органів самоврядування ліцею  регламентується Положенням про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

5.10. Графік надання щорічних основних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 20 січня поточного року.

Надання відпустки директору ліцею оформляється наказом управління освіти, а іншим працівникам – за наказом директора навчального закладу. Поділ відпустки на частини допускається за проханням працівника за умови, щоб її основна частина була не менше чотирнадцяти днів для дорослих. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

            Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливим умовами праці.

 1. Учителям та іншим працівникам ліцею забороняється:
 • змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;
 • проводити заміну уроків без відома навчальної частини;
 • продовжувати чи скорочувати час уроків і перерв між ними;
 • виганяти учнів з уроків, не допускати учнів до уроків без відома адміністрації;
 • палити  в приміщенні та на території ліцею;
 • відволікати вчителя та учнів за рахунок навчального часу на різні заходи чи роботи, не пов’язані з процесом навчання;
 • відволікати вчителів на розмови з батьками, колегами та ін. після початку уроку;
 • входити в клас після початку уроку для різного  роду об’яв чи інформації. Вхід в клас, де йде урок, після його початку дозволяється тільки директору ліцею та його заступникам.
  1. Сторонні особи можуть бути присутні на уроці тільки з дозволу директора ліцею чи його заступника.
  2. Під час зимових, осінніх, весняних канікул, а також літніх , що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація ліцею залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул в слідуючих межах:
 • з навантаженням до 9 год – з 10.00 до 12.00;
 • з навантаженням від 9 до 18 год – з 10.00 до 14.00;
 • з навантаженням від 18 до 28 год – з 10.00 – до 15.00

5.11. Забороняється в робочий час:

 • відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;
 • відволікати працівників ліцею від виконання професійних обов'язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VI.Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

6.2. За досягнення високих результатів у роботі працівники ліцею представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

Преміювання працівників проводиться за поданням адміністрації ліцею та погодженням профспілкового комітету відповідно до Положення про преміювання працівників ліцею.

6.3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язків, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів ліцею. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

6.4. Право застосування мір заохочення (за погодженням чи разом з профкомом) належить директору ліцею.

6.5. Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу ліцею і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

7.1. За порушення трудової дисципліни до працівникаможе бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8 ст. 40, ст..41 Кодексу Законів про працю України.

7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому дано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

7.3. Працівники, обрані до складу профспілкового комітету і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди комітету, членами якого вони є. До застосування дисциплінарного стягнення директор ліцею повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором ліцею безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.5. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

7.6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення нового року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Директор ліцею має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

7.7. Звільнення з роботи як дисциплінарне покарання може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовою угодою, Статутом ліцею / Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, якщо до цього працівника раніше застосовувалися засоби дисциплінарного чи громадського впливу.

 1. Трудова угода може бути розірвана за ініціативою адміністрації ліцею, якщо працівник:
 • здійснив прогул без поважних причин;
 • з’явився  на роботі в нетверезому стані;
 • порушив норми педагогічної етики, допустив фізичне насильство по відношенню до учнів;
 • одержав рішення атестаційної комісії про невідповідність цим працівником посаду, яку він обіймає.

 

VIII.Обов’язки чергових вчителів по ліцею

 1. Адміністрація залучає вчителів до чергування. Графік чергування на І ті ІІ семестр затверджує директор ліцею. Графік вивішується на другому поверсі.
 2. Відповідальний черговий учитель по ліцею приходить за 40 хв до початку занять.
 3. Відповідальний черговий перевіряє наявність чергових на поверхах (учителів і учнів) і організує заміну відсутніх.
 4. Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком у коридорах,   на сходинках, у вестибюлі, їдальні, а також дотримання учнями ліцею правил БЖ в ліцеї.
 5. Усі вчителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи ліцею, санітарно-гігієнічних вимог.
 6. Кожний учитель, завідуючий кабінетом, зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок.
 7. Черговий адміністратор в кінці робочого дня інформує директора про всі події дня в навчальному закладі.

 

ІХ. Порядок відвідування та умови перебування батьків здобувачів освіти та сторонніх осіб під час освітнього процесу в приміщенні та на території навчального закладу.

9.1 Порядок проходу в будівлю ліцею.

9.1.1. Пропускний режим у будівлю, а також відчинення/зачинення дверей забезпечують чергові сторожі. Центральний вхід закритий у робочі дні з 8-30 до 15-15, а у вихідні та святкові неробочі дні – постійно.

   9.1.2.  Контрольно-пропускний режим для здобувачів освіти:

 • учні ліцею проходять у будівлю через центральний вхід;
 • початок навчальних занять о 8-30;
 • учні зобов’яз?
Переваги ліцею «Голосіївський» №241
сучасні освітні
технології
кваліфіковані та турботливі
вчителі
Індивідуальний підхід
до кожної дитини
безліч різноманітних
гуртків
Чому батьки обирають ліцей «Голосіївський» №241
Гармонійний розвиток дітей.
В ліцеї створені умови для розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів.
Висока якість та результативність навчання.
Батьки впевнені в майбутніх успіхах своєї
дитини.
Зручне розташування ліцею.
Дістатись зручно як автомобілем, так і громадським транспортом.
Ліцей пропагує здоровий спосіб життя.
Батьки не хвилюються за негативний вплив вулиці на дітей.